Nuomos sutartis

Šia Atlygintine daikto nuomos sutartimi (toliau – Sutartis) Sutarties 1 dalyje nurodyti Nuomotojas ir Nuomininkas (kartu Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“), atsižvelgdami į tai, kad:

- Nuomininkas išreiškė pageidavimą per daiktų nuomos svetainę http://www.easynuoma.com nuomotis daiktą, nurodytą Sutarties 2 dalyje (toliau – Daiktas);

- Nuomininkas sumokėjo nuomos kainą už Daikto nuomos laikotarpį Nuomotojui per daiktų nuomos svetainę http://www.easynuoma.com

- Nuomos diena ir daiktas buvo nurodyti nuomojantis daiktą per svetainę http://www.easynuoma.com;

- Nuomininkas atlikdamas užsakymą sutinka su nuomos sąlygomis.

1. DAIKTO PERDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS

1.1. Daiktas perduodamas Nuomininkui pastarajam sumokėjus Daikto nuomos kainą Nuomotojui per daiktų nuomos svetainę http://www.easynuoma.com ir atvykus į Panerių g. 11, LT-03211, Vilnius (toliau – Daikto perdavimo vieta). Kartu su Daiktu Nuomininkui perduodami Daikto priklausiniai (jei tokių yra), ir būtini Daikto naudojimo dokumentai, nurodyti šioje Sutartyje.
1.2. Aiškumo tikslais Šalys sutaria, kad Nuomininkui pasirašius Sutartį ir perdavus Daiktą Nuomininkui Daikto perdavimo vietoje, laikoma, kad Nuomotojo pareiga perduoti Daiktą Nuomininkui yra tinkamai įvykdyta. Nuomininkui pereina Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika bei atsakomybė už Daiktu padarytą žalą sau ir/ar tretiesiems asmenims nuo Daikto perdavimo laiko Nuomininkui iki Daikto grąžinimo Daikto perdavimo vietoje. Ši sutartis kartu laikytina Daikto perdavimo nuomininkui aktu, perdavimo aktas išsaugomas pardavėjo informacinėje sistemoje.
1.3. Jeigu Nuomininkas vėluoja grąžinti Daiktą Nuomotojui internetiniame puslapyje nurodytą dieną, jis privalo apie tai iš anksto bent prieš 4 valandas iki nuomos termino pabaigos įspėti Nuomotoją ir susitarti dėl kito Daikto grąžinimo laiko ar Nuomos termino pratęsimo. Jeigu Nuomininkas per 4 val. nuo nuomos termino pabaigos neinformuoja Nuomotojo apie vėlavimą grąžinti Daiktą, Nuomotojas turi teisę apie Daikto galimą vagystę pranešti policijai ir (ar) nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų imtis kitų priemonių, kad Daiktas būtų grąžintas. Nuomotojas turi teisę reikalauti padengti išlaidas (arba išskaityti sumą iš nuomos užstato jeigu toks yra) atsiradusias dėl Nuomininko kaltės vėluojant grąžinti daiktą.
2. NUOMOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 
2.1. Nuomotojas įsipareigoja:
2.1.1. Išnuomoti Daiktą Nuomininkui šioje Sutartyje bei pardavėjo internetiniame puslapyje https://easynuoma.com/ nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
2.1.2. Užtikrinti, kad Nuomininkui būtų perduoti visi Daikto priklausiniais, nurodyti Sutartyje, ir su jo eksploatavimu susiję dokumentai,
2.1.3. Užtikrinti, kad Nuomininkui bus pateiktos instrukcijos dėl Daikto naudojimo ir Nuomininkas bus informuotas apie Daikto trūkumus (jei tokių yra);
2.2. Nuomotojas turi teisę:
2.2.1. Pasiteirauti apie Nuomininko kvalifikaciją ir patirtį naudojant panašius daiktus.
2.2.2. Reikalauti Nuomininko per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pareikalavimo atlyginti:
2.2.2.1. Nuomotojo patirtus nuostolius ir žalą Daikto žuvimo arba sugadinimo, arba netinkamo naudojimo atveju;
2.2.2.2. nuostolius, kurių atlyginimo pareikalauja tretieji asmenys ar jų draudimo bendrovės žalos padarymo atveju tretiesiems asmenims;
2.2.3. Reikalauti Nuomininko per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pareikalavimo sumokėti baudas Nuomininkui netinkamai vykdant šią Sutartį bei kompensacijas, numatytas Sutarties 6 punkte ir pan.);
3. NUOMININKO TEISĖS IR PAREIGOS 
3.1. Nuomininkas įsipareigoja:
3.1.1. Priimti Daiktą šioje Sutartyje bei internetiniame puslapyje https://easynuoma.com/ nurodytomis sąlygomis ir tvarka įsitikinant, kad yra visi būtini su Daikto eksploatavimu susiję priklausiniai ir dokumentai. Daikto priėmimo – perdavimo metu Nuomininkui nepareiškui pretenzijų dėl Daikto būklės ir su visais priklausančiais priklausiniais, laikytina, kad Nuomininkui Daiktas perduotas puikios būklės;
3.1.2. Nuomos terminu tinkamai naudotis Daiktu laikantis šios Sutarties sąlygų (pvz., pagal Daikto paskirtį, ir t.t.), atsižvelgiant į jo technines charakteristikas (naudoti Daiktą rūpestingai kaip savo, naudoti tinkamas eksploatacines medžiagas, valyti ir prižiūrėti Daiktą taip, kaip nurodyta Daikto priežiūros instrukcijoje  ir pan.), naudotis laikantis saugumo ir protingumo principų. Jeigu Nuomininkas grąžina apgadintą Daiktą, Nuomininkas įsipareigoja atlyginti visus dėl tokios situacijos nukentėjusios šalies patirtus nuostolius. Pretenzija dėl grąžinto Daikto būklės gali būti pateikiama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Daikto grąžinimo;
3.1.3. Saugoti Nuomininkui perduotą Daiktą elgiantis apdairiai ir rūpestingai (pvz., reguliariai tikrinti eksploatacinių medžiagų lygį, jeigu reikalinga, saugiai laikyti Daiktą naudojimo ir nenaudojimo metu, net ir trumpam laikui nepalikti be priežiūros ar nepilnamečių vaikų akivaizdoje. Nuomininkas privalo saugoti Daiktą, jo priklausinius ir dokumentus nuo trečiųjų asmenų ir t.t.);
3.1.4. Grąžinti Daiktą laikantis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų (pvz., su nurodytais perduotais priklausiniais, švarų ir pan.) tokios komplektacijos ir techninės būklės, kokios jis buvo išnuomotas, atsižvelgiant į normalų Daikto nusidėvėjimą. Grąžinant Daiktą Bendrovei Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojo prekybos vietoje pasirašyti Daikto grąžinimo aktą, kad Daiktas grąžinamas. Šį veiksmą patvirtina Daikto perdavimo vietos darbuotojas Nuomotojo sistemoje. grąžinti Daiktą laikantis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų (pvz., su nurodytais perduotais priklausiniais, švarų ir pan.) tokios komplektacijos ir techninės būklės, kokios jis buvo išnuomotas, atsižvelgiant į normalų Daikto nusidėvėjimą.
3.1.5. Be Nuomotojo leidimo nepernuomoti, nesubnuomoti, neperduoti jokių teisių į Daiktą jokiems tretiesiems asmenims ir jokiais būdais neapsunkinti Nuomotojo teisių į Daiktą;
3.1.6. Iš anksto bent prieš 4 valandas iki nuomos termino pabaigos ir visais atvejais ne vėliau nei per 4 valandas nuo nuomos termino pabaigos informuoti Nuomotoją apie vėlavimą grąžinti Daiktą Sutartyje sutartu laiku.
3.1.7. Esant atitinkamam Nuomotojo reikalavimui:
3.1.7.1. Sumokėti Sutartyje nurodytas baudas už sutartinių prievolių netinkamą vykdymą per Nuomotojo nurodytus terminus;
3.1.7.2. Kompensuoti Nuomotojo, Bendrovės ir ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius per Nuomotojo nurodytus terminus Sutartyje numatytais atvejais.
3.2. Nuomininkas turi teisę:
3.2.1. Be atskiro Nuomotojo sutikimo savo sąskaita atlikti naudingus Daikto pagerinimus, kurie nuomos terminui pasibaigus galės būti atskirti nuo Daikto nepadarius jam žalos prieš grąžinant Daiktą Nuomotojui;
3.2.2. Atsisakyti Daikto nuomos, t. y. atsisakyti priimti Daiktą, nurodytą šios Sutarties 2 dalyje, jeigu Daikto perdavimo metu yra nustatomi akivaizdūs Daikto techninės būklės trūkumai, dėl kurių Daikto eksploatavimas: (i) būtų susijęs su numatomais Daikto sužalojimais; (ii) keltų grėsmę aplinkiniams ir/arba pačiam Nuomininkui (iii) numatoma, kad sukeltų tokią situaciją, kad Nuomininkas juo negalėtų naudotis.
4. DAIKTO NAUDOJIMAS
4.1. Sugedus Daiktui, remontas turi būti atliekamas tik su Nuomotoju suderintame tokio pobūdžio daiktų techninio aptarnavimo servise ir Šalių sutarta būtina apimtimi;
5. VAGYSTĖ, NELAIMINGAS ATSITIKIMAS, DAIKTO PRARADIMAS/ŽUVIMAS, KITI DAIKTO SUGADINIMAI
5.1. Įvykus Daikto praradimui/žuvimui, gaisrui, užpylimui, nelaimingam atsitikimui, kitam sugadinimui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą Daiktui, vagystės atveju, Nuomininkas privalo kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo tokio įvykio atsiradimo momento, apie įvykį pranešti Nuomotojui ir policijai, gaisrinei, draudimo įstaigai ar kitoms oficialioms instancijoms, priklausomai nuo sugadinimo masto reikalauti, kad įvykis būtu tiriamas policijoje.
5.2. Policijos ar kitų įgaliotų institucijų dokumentai – laikomi pagrindu imtis atitinkamų veiksmų prieš trečiuosius asmenis dėl padarytos žalos atlyginimo.
5.3. Nuomininkas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų Nuomotojo interesus, jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta nelaimingas atsitikimas, gaisras, užpylimas ar kitoks sugadinimas. Nuomininkas privalo:
5.3.1. Nedelsiant gelbėti Daiktą, apsaugoti jį nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis, galinčias padidinti nuostolius;
5.3.2. Nedelsiant apie įvykį pranešti policijai ir/ar kitai atsakingai institucijai ir gauti policijos ir/ar kitos atsakingos institucijos pranešimą apie užregistruotą įvykį;
5.3.3. Nedelsiant informuoti apie įvykį Nuomotoją.
5.3.3. Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą Nuomininko/Bendrovės turtui ar tretiesiems asmenims, padarytą Daiktu, paliktu be Nuomininko priežiūros.
6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Nuomininkas yra visiškai atsakingas Nuomotojui už Daikto sugadinimus, gedimus, netinkamą Daikto naudojimą, kurie įvyko dėl Nuomininko veiksmų ir/ar didelio neatsargumo. Daikto praradimo ir (ar) sugadinimo atveju, kai Daikto negalima naudoti pagal paskirtį, Nuomininkas kompensuoja Nuomotojui pastarojo patirtas nuostolius, kuriuos sudaro, įskaitant, bet neapsiribojant, Daikto vertės kaina, atsižvelgiant į Daikto nusidėvėjimą, bei kitos Nuomotojo turėtos papildomos išlaidos, susijusios su Daikto praradimu/sugadinimu. Daikto sugadinimo ar Daikto netinkamo naudojimo atveju Nuomininkas kompensuoja Nuomotojo turėtas išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas, susijusias su Daikto remontu, atstatymu, tinkamumo naudotis grąžinimu ir t.t. Šalys susitaria, kad šio punkto nuostatos neapriboja Nuomotojo teisės reikalauti iš Nuomininko bet kokių kitų kompensacijų, numatytų teisės aktuose.
6.2. Nuomininkas įsipareigoja padengti nuostolius, padarytus nuomojamam Daiktui tuo atveju, jei draudimas negalioja ar draudimo bendrovė apmoka tik dalį padarytų nuostolių.
6.3. Pametus Daikto priklausinius ar dokumentus, Nuomininkas pilnai padengia su priklausinių ir/arba dokumentų atstatymu susijusias Nuomotojo išlaidas.
6.4. Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu Daiktu pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai;
6.5. Nuomininkui vėluojant grąžinti Daiktą Sutarties nustatyta tvarka ir terminais Nuomotojas turi teisę reikalauti iš Nuomininko sumokėti baudą, apskaičiuotą Daikto dviejų parų nuomos vertę padauginus iš pradelstų grąžinti Daiktą dienų skaičiaus.
6.6. Nuomininkui negrąžinus Daikto Sutarties nustatyta tvarka (pasisavinus Daiktą, negrąžinant ir/ar praradus Daiktą ir nutraukiant komunikaciją su Nuomotoju, ir kt.) Nuomotojas turi teisę reikalauti iš Nuomininko sumokėti baudą, lygią dvigubai Daikto vertei, nurodytai internetiniame puslapyje https://easynuoma.com/pages/rinkos-kainos, kuri yra laikoma minimaliais Nuomotojo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti. Ši bauda neapima Sutarties 6.1 punkte numatytos Nuomininko atsakomybės.
6.7. Kiekviena Šalis atsako už savo pajamų teisingą deklaravimą teisės aktų nustatyta tvarka.
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Kilusius ginčus šalys sprendžia derybų būdu, o jei susitarti nepavyksta, ginčai, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susiję, galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka pagal Nuomotojo buveinės vietą, jei įstatymai nenustato kitokios privalomos tvarkos.
7.2. Ši sutartis įsigalioja Nuomininkuia apmokėjus elektroninėmis priemonėmis už Daiktą internetiniame puslapyje http://www.easynuoma.com ir kai Daiktas perduotas Daikto perdavimo vietoje bei perdavimas įregistruojamas Nuomotojo sistemoje šioje Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis. Ši sutartis įsigalioja Nuomininkui priėmus daiktą.